Kara & Landon (Love)

Kara & Landon (Love)

Vanessa & Drew (Love)

Vanessa & Drew (Love)

Fernando & Kacie (Love)

Fernando & Kacie (Love)

Tabitha & Amir (Love)

Tabitha & Amir (Love)

Carolyn & Ken Summers

Carolyn & Ken Summers